Duurzame Energie

Schone energie voor altijd. Dat is de belofte van duurzame energie. Energie uit bronnen die nooit opraken en nauwelijks schade opleveren voor het milieu.

In 2005 werd 2,4 procent van het energieverbruik in Nederland duurzaam opgewekt. De belangrijkste Nederlandse bronnen van duurzame-energie zijn bio-energie en windenergie. Onderstaand taartdiagram toont alle bronnen van duurzame energie in Nederland, en geeft aan hoeveel elke bron relatief bijdraagt.

Voor alle soorten duurzame energie geldt dat ze niet bijdragen aan het broeikaseffect, en dat de bronnen niet opraken. Bij winning en productie van duurzame energie komen geen schadelijke stoffen vrij. Duurzame energie levert ook geen afval op dat we langdurig moeten bewaren.

 Er zijn verschillende vormen van duurzame energie: 
      •  Zonne-energie 
      •  Windenergie 
      •  Energie uit biomassa 
      •  Waterkracht 
      •  Aardwarmte (omgevingsenergie)

Waterkracht 

Waterkracht is wereldwijd een belangrijke bron van duurzame energie. In Nederland wordt waterkracht opgewekt in de grote rivieren. Als groene elektriciteit vindt het zijn weg naar de Nederlandse huishoudens. Waterkracht is de energie die gewonnen wordt uit bewegend water. Bijvoorbeeld water dat via een kunstmatig stuwmeer uit de bergen valt. Of de stroming van een rivier, zoals bij de waterkrachtcentrales in Nederland. Het vallende of stromende water drijft turbines aan, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. In zee zijn centrales mogelijk die gebruik maken van de golven of van de getijden, eb en vloed. 

Zonne-energie 

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle vormen van duurzame energie op Aarde. 

De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 6,5 miljard aardbewoners samen.  

Met zonne-energie wordt doorgaans bedoeld: de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit zonnestraling. Dit gebeurt in Nederland op twee manieren: 

      • De meest gebruikte toepassing is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt 
        omgezet in warmte. Dit gebeurt door  zonneboilers (oftewel zonnecollectoren, -panelen). 
      • Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen 
        met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in 
        elektriciteit : zonnestroom.

Planten gebruiken zonne-energie voor fotosynthese, waarbij zij water en kooldioxide uit de lucht omzetten in suikers. Het fotosynthetisch proces waarop vrijwel het gehele leven op aarde draait, vangt slechts ongeveer 1% van de energie op voor nuttig gebruik, hetzij door lichamelijke activiteit, hetzij door consumptie, hetzij als fossiele brandstof. Bovendien zijn er grote stukken aardoppervlak zoals de woestijnen waar door gebrek aan water de fotosynthese geen kans krijgt.

Windenergie 

Windenergie is een schone technologie waarbij windturbines energie opwekken zonder daarbij schadelijke stoffen uit te stoten. De productie, verwerking en uiteindelijke afvoer van de bouwmaterialen zorgt wel voor uitstoot, maar die zijn erg laag over de gehele levensduur bekeken, vergeleken met andere energietechnologieën. De energie die nodig is voor de bouw van een windturbine, op land of op zee, is in drie tot zes maanden turbinegebruik terugverdiend. Op een levensduur van twintig jaar produceert een windturbine dus tot tachtig keer zoveel energie als nodig is om er één te produceren. 

Aardwarmte 

Aardwarmte is energie die onttrokken wordt uit de aardkorst. Met toenemende diepte neemt de temperatuur van de aarde namelijk toe. Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie genoemd. De opbouw van de bodem is van belang voor het gebruik van aardwarmte. De bodem moet namelijk over aquifers beschikken. Aquifers zijn watervoerende lagen in de bodem
die in staat zijn om warmte vast te houden. Om de warmte die in deze watervoerende lagen opgeslagen zit naar boven te halen zijn middelen nodig zoals een warmtepomp. De warmtepomp is in staat om warmte te onttrekken, middels compressie deze warmte te verhogen en ook weer af te geven. De warmtepomp kan gebruikt worden voor het verwarmen van de woning, kantoren en tapwater, maar is ook in staat om te koelen.  

Energie uit biomassa 

Ruim de helft van de duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt , komt uit biomassa. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen. Daartoe behoren hout, groente- fruit- en tuinafval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde gewassen. 

Elektriciteit en autobrandstof die uit biomassa worden gemaakt, verminderen gebruik van fossiele brandstoffen, en daarmee de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot kolen en aardgas, geen eindige bron is. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!

Kenniscentrum

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag